playlist cá nhân

Sến nhả remix

Ngày tạo: 15/09/2017 13:35

Số bài hát: 58

On the way

Ngày tạo: 25/09/2016 17:19

Số bài hát: 53

Tự thương lấy mình

Ngày tạo: 25/09/2016 17:09

Số bài hát: 35

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 08/09/2016