playlist cá nhân

Album sợ yêu

Ngày tạo: 31/07/2017 12:58

Số bài hát: 57

Album khóc để biết

Ngày tạo: 15/01/2017 19:24

Số bài hát: 78

Album day dứt nỗi đau

Ngày tạo: 23/07/2016 12:59

Số bài hát: 21

Album tết là tết

Ngày tạo: 23/07/2016 12:53

Số bài hát: 38

Thông tin cá nhân

  • Tên thật:
  • Ngày sinh: 02/07/2016